ROP w e-commerce

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) w E-commerce.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) jest obecnie wdrażana w wielu krajach jako sposób organizacji gospodarki odpadami. 

W rzeczywistości zasada ta oznacza zdrowy i przyjazny dla środowiska system gospodarki odpadami.

Odpady nie są już wyłączną odpowiedzialnością użytkownika końcowego (konsumentów, gmin lub przedsiębiorstw), lecz należą do podmiotu, który jako pierwszy udostępnił towary, wprowadzając je na rynek.

Czym jest Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta?

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) to podejście polityczne, zgodnie z którym producenci ponoszą znaczną odpowiedzialność – finansową i / lub fizyczną – za przetwarzanie lub usuwanie produktów po konsumenckich. 

Wprowadzający powinni finansować tzw. koszty netto czyli koszty zagospodarowania odpadów, po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia i ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z ich produktów. Wprowadzający produkty będą obowiązani do pokrycia kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów na poziomie wymaganym do osiągnięcia unijnych poziomów.

Nowy system powinien zachęcać producentów do takiego projektowania produktów i opakowań, aby zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich przydatność do recyklingu. 

W myśl unijnych dyrektyw kraje członkowskie Uni Europejskiej miały czas do 5 lipca 2020 na przystosowanie wewnętrznych procedur wprowadzających europejskie prawo dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej. 

Wpływ ROP na branże E-commerce

Firmy zajmujące się sprzedażą produktów przez Internet. Obowiązują takie same obowiązki jak wszystkie inne firmy. Niedawno uruchomiona Baza Danych o Odpadach BDO, zobowiązuje każdą firmę do raportowania o ilości wprowadzonych do obrotu opakowań. System elektronicznej ewidencji produktów, opakowań i odpadów od początku tego roku gromadzi dane, które są analizowane m.in. pod kątem dostosowania systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej. Jeśli chodzi branże wysyłkową, do opakowań zaliczamy m.in. kartony, folie, koperty bąbelkowe, taśmy klejące, materiały wypełniające paczkę. 

Według wytycznych Ministerstwa Środowiska istnieje potrzeba zróżnicowania opłat, ponoszonych przez producentów opakowań, ze względu na rodzaj materiału opakowaniowego oraz jego przydatność do recyklingu, co w pozytywny sposób wpłynie na ochronę środowiska. Urzędnicy unijni, wspierani przez polską administrację ustalili, iż obowiązujący w Polsce system gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie gwarantuje dostatecznej realizacji przyjętych założeń w zakresie odzysku surowców – opłaty są na zbyt niskim poziomie, aby stworzyć i utrzymać efektywny system zbiórki i recyklingu odpadów. Konieczne są więc zmiany, w szczególności wzrost opłat produktowych. Można przez to rozumieć, niedługim czasie można się spodziewać wprowadzenia dodatkowych opłat/podatków związanych z produkcją opakowań, w szczególności na materiały, których recykling jest kłopotliwy lub niemożliwy. 

Jak więc uniknąć ponoszenia zwiększonych opłat w branży e-commerce?

  1. Stosować opakowania podatne recyklingowi.
  2. Zrezygnować z pakowania w materiały zawierające substancje niebezpieczne.
  3. Całość paczki powinna składać się z jednorodnych materiałów.
  4. Używać materiałów przyjaznych środowisku.
  5. Zastąpić materiały pakowe z tworzyw sztucznych ich odpowiednikami z papieru z makulatury np. zastąpienie foli bąbelkowej Papierem bąbelkowym.

Jakie są zalety systemu ROP?

  • Producent: Możliwość dywersyfikacji usług odbioru / recyklingu, wzmocnienie zielonego wizerunku firmy, równe szanse producentów i konkurentów, szansa zmiany modelu biznesowego.
  • Konsument: Zgodne z prawem i uczciwe traktowanie odpadów, łatwość segregacji odpadów, przerzucenie części kosztów pozbycia się odpadów.
  • Władze:Nowoczesne i niezawodne zarządzanie odpadami, zwrot kosztów recyklingu, wprowadzenie modelu gospodarki o zamkniętym obiegu. 

Fot. 1 Owijanie produktów w Papier bąbelkowy Fot.2 Zaklejanie kartonów taśmą papierową