REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZAPAKO.PL

Regulamin Sklepu internetowego www.zapako.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym” lub „Zapako.pl”) w zakresie transakcji sprzedaży, której stroną jest konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego (tj. osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W przypadku gdy zakupem w sklepie internetowym zapako.pl jest zainteresowany przedsiębiorca nie będący, konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego) warunki sprzedaży zostaną uzgodnione indywidualnie z uwzględnieniem oczekiwań partnera handlowego i najwyższych standardów biznesowych. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Zapako.pl prowadzony jest przez:

ZAPAKO Piotr Kusy Spółka Komandytowa z siedzibą: 

al. Grunwaldzka 186 lokal 1.12a-1.13
80-266 Gdańsk

NIP 9571139546

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.
1.3. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

1.4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient lub Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w ramach Sklepu internetowego, tj. będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego

b) Sprzedawca – ZAPAKO Piotr Kusy Spółka Komandytowa z siedzibą: al. Grunwaldzka 186 lokal 1.12a-1.13, 80-266 Gdańsk, nr NIP 9571139546, prowadzący Sklep internetowy Zapako.pl

c) Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

d) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.zapako.pl , o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

e) adres email Klienta – indywidualny adres poczty email Klienta podany w trakcie rejestracji, jako adres właściwy do komunikacji emailowej z Klientem

e) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zapako.pl za pośrednictwem którego Klient może nabyć Towary po złożeniu Zamówienia

f) Towar – przedmioty prezentowane w Sklepie Internetowym wraz z ceną nabycia, których opis jest dostępny przy produkcie;

g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

h) Konto klienta – baza danych przydzielana Klientowi po Rejestracji konta w Sklepie internetowym, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca Klientowi m.in. dokonywanie zakupów;
i) Rejestracja konta – czynność polegająca na założeniu Konta Klienta poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie internetowym;

j) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,Nr 827);

l) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Zakup Towarów w Sklepie internetowym może nastąpić poprzez złożenie Zamówienia poprzedzonego rejestracją w Sklepie internetowym.
2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Sklepie internetowym.

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, a następnie aktywowanie konta poprzez uruchomienie linku przesłanego na adres email klienta.

2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.5. Skorzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformacyjny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa – Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Safari lub Chrome w wersji 32, włączona obsługa JavaScript, aktywny adres e-mail.

2.6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1.Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu internetowego.

3.2. Ekspozycja internetowa Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3.3. Zamówienie może zostać złożone poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu (w przypadku braku rejestracji konta), lub poprzez posłużenie się danymi podanymi podczas rejestracji konta.

3.4. W celu dokonania zamówienia konieczne jest potwierdzenie znajomości niniejszego regulaminu, zapoznanie się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
3.6. Klient składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu składa ofertę kupna określonych towarów. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przyjmuje ofertę lub np. w przypadku braku niektórych towarów w magazynie składa klientowi kontrofertę (art. 68 Kodeksu cywilnego).

3.7. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu.

3.8. Za moment zawarcia umowy uważa się moment wysłania przez Sklep informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia lub w przypadku kontroferty – potwierdzenie jej przez klienta.

3.9. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.10. Klient jest zobowiązany uiścić cenę w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy. W przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie Sklep skontaktuje się z Klientem wyznaczając dodatkowy termin płatności. W przypadku braku zapłaty w dodatkowym terminie Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z art. 491 Kodeksu cywilnego.
3.11. Wszelkie świadczenia są realizowane przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zasadą jest realizowanie zamówień w ciągu 3 dni roboczych.
3.12. Zamówienia w Sklepie internetowym realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

3.13. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

3.14. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

4. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

4.1. Formą dostawy zamówionego towaru jest dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej (przedpłata).

4.2. Wszelkie należności związane ze złożonym zamówieniem należy uiszczać na rachunek bankowy,
podając w tytule przelewu nr zamówienia.

W przypadku wcześniejszego opłacenia zamówienia, towar zostaje wysłany do klienta w następnym dniu roboczym po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. Klient otrzymuje wiadomość e-mail informującą o potwierdzeniu uznania przelewu wraz z numerem przesyłki.

4.3. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym zaleca się niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Obsługi Klienta Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zapako.pl

4.4. W przypadku zdarzeń wymienionych w punkcie 4.3 zalecanym jest spisanie protokołu szkodowego.
4.5. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w dziale: „Wysyłka i Płatności”. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów, nie dotyczy to jednak zamówień przyjętych do realizacji.

4.6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W celu ułatwienia wyżej wymienionej korespondencji prosimy o posługiwanie się w tytule wiadomości numerem zamówienia.

4.7. Klient ma prawo do anulowania zamówienia do dnia wysyłki towaru. W przypadku anulowania zamówienia umowę uważa się za niezawartą.

5. REKLAMACJE

5.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta w przypadku wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w tym m.in. art. 556 – 576.

5.2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę (fizyczną lub prawną). Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

5.3. Sprzedawca ustosunkuje się do wszelkich roszczeń reklamacyjnych w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania od Klienta i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu żądania reklamacyjnego.

5.4. Żądanie reklamacji powinno zostać złożona w formie pisemnej lub emailowej oraz zawierać opis wady towaru, określenie żądania Klienta, dzień powstania wady, dane korespondencyjne Klienta. Celem rozpatrzenia reklamacji należy dostarczyć reklamowany towar na adres Sprzedawcy.

5.5. Zgodnie z art. 561 § 3 Kodeksu cywilnego Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

5.6. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt.

6. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
6.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

6.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub mailowo na adres info@zapako.pl

6.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
6.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7. GWARANCJE

7.1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta, importera lub Sprzedawcę.

7.2. W razie objęcia towaru gwarancją, informacje o jej istnieniu, treści oraz czasie na jaki został udzielona zawarte jest w karcie gwarancyjnej towaru oraz w opisie towaru na podstronie sklepu internetowego.

8. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru lub w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia jej zawarcia. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

8.3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze oświadczenia. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do przesłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zaleca się dołączenie dowodu zakupu towaru, co przyspieszy procedurę.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

8.5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru od Sprzedawcy do konsumenta (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy). Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez konsumenta w związku z odesłaniem towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8.6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca prześle do Klienta fakturę korygującą, którą uprasza się podpisać i odesłać na adres korespondencyjny lub po przeskanowaniu na adres poczty elektronicznej sklepu.

8.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.9. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. OCHRONA DANYCH

9.1. Klient składając zamówienie zostaje poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Sprzedawcę (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

9.2. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora: info@zapako.pl

9.3. Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

10. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

b. Klient może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin sklepu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez informacje na stronie internetowej Sklepu oraz drogą emailową. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania za pośrednictwem strony internetowej i nie mogą wpływać negatywnie na zamówienia zawarte przed zmianą Regulaminu.

11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego
11.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
11.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, których stroną jest klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego jest sąd właściwy zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego

11.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, których stroną jest klient nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU ZAPAKO.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOT. ROZPORZĄDZENIA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAPAKO Piotr Kusy Spółka Komandytowa z siedzibą: al. Grunwaldzka 186 lokal 1.12a-1.13, 80-266 Gdańsk, nr NIP 9571139546, e-mail: info@zapako.pl

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) i f) RODO wyłącznie w celu realizacji zamówienia i ewentualnego kontaktu w kwestii zamówienia, w celu późniejszej weryfikacji zamówienia, świadczenia pomocy technicznej oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu tj. postaci realizacji zamówienia. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonywanie zamówienia.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane firmie kurierskiej, wyłącznie w celu realizacji zamówienia (doręczenia przesyłki).

7. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz kontrahenci Administratora danych w tym podmioty świadczące usługi księgowe, firmy kurierskie (transportowe).

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

POLITYKA COOKIES W ZAPAKO.PL

Dla Państwa wygody Serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych w witrynie plików cookies.

Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).